Outplacement

Bij deze aanpak staat de mens centraal, waarbij allerhande aspecten in beeld worden gebracht door zelfanalyse en spiegelen. Deze aspecten betreffen onder meer de mens zelf, gezin, gezondheid en arbeid, vanuit verleden in het heden en wat dit betekent richting de toekomst. Voor de toekomst wordt dan een stappenplan gemaakt dat als leidraad wordt gebruikt voor acties. Hoe sta jij als mens in het heden, in je gezin, de organisatie en de maatschappij? De opdrachten zorgen ervoor dat je als mens aan het stuur van je eigen leven en loopbaan komt te staan, en je eigen keuzes maakt voor de toekomst. Zijn er blokkades door weerstanden, rouwverwerking of het niet kunnen loslaten, dan wordt er gebruik gemaakt van technieken uit NLP, NEI en Systemisch werken om deze op een snelle, mensvriendelijke manier te herkennen, erkennen en los te laten. 
Er wordt gewerkt in een veilige, open setting die is afgestemd op de behoefte van de kandidaat. Resultaten zijn dat mensen sneller en met minder weerstand door een traject gaan. Daarnaast kiezen ze vanuit mogelijkheden en kansen. Ze gaan de baan aan met plezier en vernieuwd elan.

Kort overzicht traject

Er wordt een begeleidingstraject van een half jaar aange­boden met als doel het vinden van een externe, pas­sende baan.

De medewerker krijgt een vaste coach als aan­spreekpunt die hem tijdens het hele proces praktisch zal ondersteu­nen en zal voorzien van onpartij­dig advies.

De medewer­ker ont­vangt zo nodig dagelijks­ pro­fes­si­one­le hulp. Tevens vindt een intensieve training plaats en wordt onderzoek gedaan om een persoon­lijk marke­tingplan op te stellen, waarbij de medewerker samen met de adviseur de strategie en me­thoden bepaalt om een nieuwe baan te be­mach­ti­gen. Er worden vaca­tures geworven en de medewerker wordt geïntroduceerd bij werkge­vers. De mede­werker geniet deskun­dige ondersteuning bij de opbouw van een op de persoon toegespitst net­werk. De medewerker wordt bege­leid tijdens de proef­tijd in zijn nieuwe baan. Indien gewenst ont­van­gen de mede­wer­ker en de nieu­we werkge­ver onder­steu­ning bij het op­stellen van een inwerk- en/of scholings­plan. Benodigde tijd: zeer intensieve vorm van dienstverle­ning die vanaf het moment van starten gemiddeld 2 - 3 dagdelen per week in beslag neemt.
Beukenberg 39
6438 GB Oirsbeek
adres
info@quantum-leap.nlemail
+31 (0)46 423 47 44telefoonnummer
+31 (0)6 22 77 61 34telefoonnummer yvonne
+31 (0)6 50 52 01 52telefoonnummer henk