Bedrijfsmaatschappelijk werk

Doel van bedrijfsmaatschappelijk werk
Bedrijfsmaatschappelijk werk is verantwoordelijk voor het verlenen van hulp en begeleiding aan individuele of groepen medewerkers met psychosociale problemen voor zover deze problemen verband houden met en/of van invloed zijn op de werksituatie. Bedrijfsmaatschappelijk werk is gericht op de wisselwerking tussen individuele medewerker en de arbeidsorganisatie als context en stemt daarom af met andere disciplines, vooral met de leidinggevende en de bedrijfsarts. Doel is het persoonlijk functioneren en samenwerken van medewerkers te optimaliseren, verzuim te voorkomen of te bekorten en een bijdrage te leveren aan goede arbeidsomstandigheden. De bedrijfsmaatschappelijk werker signaleert knelpunten in het beleid en adviseert het management. De bedrijfsmaatschappelijk werker dient bij zijn/haar activiteiten een evenwicht te vinden tussen de belangen van de organisatie en het belang van de medewerker/cliënt.

Bedrijfsmaatschappelijk werk is voor de werknemer geen vrijblijvende zaak. De bezorgdheid en de financiële betrokkenheid van de werkgever vragen om de nodige motivatie van de werknemer om actief te werken aan de oplossing van zijn probleem. Het feit dat de bedrijfsmaatschappelijk werker in nauw contact staat met de leidinggevende en de bedrijfsarts, maakt het proces van hulpverlening helder en inzichtelijk; regelmatige rapportage houdt de leidinggevende op de hoogte van het hulpverleningsproces.
Producten:

1. Psychosociale hulpverlening
Dit behelst ondersteuning, begeleiding en behandeling (individueel of groepsgewijs) inzake arbeidsgerelateerde problematiek
Individuele of groepsbegeleiding
Conflictbegeleiding en –bemiddeling
Begeleiding bij werkhervatting en reïntegratie en voorkomen van terugval
Trauma-opvang en begeleiding na schokkende gebeurtenissen
Begeleiding bij reorganisatieprocessen: omgaan met veranderingen
Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: klankbordfunctie en doorverwijzing
Taken voor individuele begeleiding verder uitgewerkt:
Verantwoordelijkheid nemen
Oriënteren en (evt. ongevraagd) contact leggen motiveren
Intake: verkennend gesprek en ontrafeling van de problematiek, hulpvraag inventariseren, context betrekken en verslag maken
Probleemanalyse en doel van de hulpverlening vaststellen
Plan van aanpak voor probleemhantering of probleemoplossing maken en vastleggen
Uitvoeren: begeleidings- of behandelingsgesprekken, groepsaanpak of gerichte verwijzing, samenwerken met externe deskundigen en intermediairfunctie naar organisatie
Evalueren, evt. bijstellen hulpverleningsplan
Afsluiten
2. Concrete en informatieve hulpverlening
Informatie en advies
Interne of externe bemiddeling
In- of externe doorverwijzing
Contact onderhouden en samenwerken met diverse afdelingen en disciplines binnen en buiten de organisatie. Bijvoorbeeld p&o-functionarissen, arbodeskundigen en bedrijfsarts
Sociale kaart opzetten en bijhouden, contacten met maatschappelijke instanties en deskundigen op het gebied hulpverlening opbouwen en onderhouden
3. Onderzoek, rapportage en advies
Terugkoppeling naar verwijzer
Ten behoeve van overleg en afstemming in sociaal medisch team
Ten behoeve van reïntegratiedossier (Wet verbetering Poortwachter) - cliëntvolgsysteem
Informatie voor vervolgbehandeling na verwijzing
Periodieke rapportage: overzicht en inzicht ten behoeve van management
4. Signalering, advies en beleidsbijdragen
Consultatie en advies leidinggevenden
Bijdrage aan sociaal medisch team
Signalering knelpunten en advies gebaseerd op registratiegegevens en eventueel aanvullend onderzoek
Bijdragen aan beleidsontwikkeling op gebied van oa omgaan met veranderingen stresshantering en verzuimbeleid, opvang schokkende gebeurtenissen, beleid ongewenste omgangsvormen
5. Presentaties voor groepen medewerkers/leidinggevenden
Op het gebied van bijvoorbeeld stress(hantering), ongewenste omgangsvormen, schokkende gebeurtenissen, agressie en geweld, omgaan met veranderingen, mogelijkheden bedrijfsmaatschappelijk werk.

Criteria

Het algemene uitgangspunt is dat het functioneren van de werknemer wordt belemmerd. De begeleiding kan betrekking hebben op bijvoorbeeld:
Conflicten of samenwerkingsproblemen met collega’s of leidinggevenden
Stress als gevolg van hoge werkdruk
Onzekerheid over de functie of het functioneren
Moeilijk kunnen omgaan met veranderingen
Problemen omtrent persoonlijke effectiviteit, communicatie of assertiviteit
Ongewenst gedrag op het werk (zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten)
Problemen bij reïntegratie in geval van ziekte
Problemen in de thuissituatie (relatie, gezin, opvoeding) die het functioneren belemmeren
Alcoholproblemen en andere verslavingsproblemen
Financiële zorgen
Traumatische ervaringen
Samenwerking

Afgezien van de contactpersonen via de opdrachtgever (bijv. leidinggevende en personeelszaken) wordt er door de bedrijfsmaatschappelijk werker samengewerkt met instanties buiten de organisatie, zoals thuiszorg, Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, huisartsen, RIAGG, algemeen maatschappelijk werk.
Beukenberg 39
6438 GB Oirsbeek
adres
info@quantum-leap.nlemail
+31 (0)46 423 47 44telefoonnummer
+31 (0)6 22 77 61 34telefoonnummer yvonne
+31 (0)6 50 52 01 52telefoonnummer henk